7
Online

Regulamin

G4me Zone

Regulamin serwisu g4mezone.com zaktualizowany dnia 18.02.2023

DEFINICJE

Regulamin – niniejszy regulamin.
Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem g4mezone.com
Administrator – Łukasz Biernacki GFC, NIP: 5361873290, REGON: 384038551, ul. 3 Maja 26/25, 05-120 Legionowo, Polska, e-mail: kontakt@g4mezone.com- odpowiada za zarządzanie i prowadzenie Serwisu.
Użytkownik – każda osoba, która odwiedza stronę g4mezone.com w celu skorzystania z oferowanych usług, w celach informacyjnych, lub jakichkolwiek innych związanych z działalnością owego Serwisu.
Przedmiot – kod promocyjny lub kod doładowujący, który jest wysyłany tylko drogą elektroniczną.

Usługa - odpłatna błądź nieodpłatna usługa drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, świadczona w Serwisie na rzecz Użytkownika;

Wypłaty BLIKiem - wypłata środków znajdujących się na koncie użytkownika w serwisie g4mezone.com na numer telefonu wpisany przy formularzu wypłat.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Decydując się na skorzystanie z Usług Serwisu, Użytkownik jednocześnie wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu, co jest równoznaczne z jego pełną akceptacją.
 2. Aby dokonać zakupów niezbędne jest zalogowanie się w Sklepie za pomocą Gmaila lub poprzez rejestrację konta w Serwisie. Logowanie się w Sklepie poprzez Gmaila jest bezpieczne i nie powoduje przekazania żadnych danych ani uprawnień do konta Administratorowi.
 3. Dostawcą oferowanych w Serwisie usług płatnościowych jest firma DotPay. Korzystanie z usług płatnościowych Serwisu jest równoznaczne z pełną akceptacją regulaminów zawartych na stronie dostawcy.
 4. Użytkownik akceptuje to, że zakupione Przedmioty nie podlegają zwrotowi.
 5. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, Administrator ma prawo do natychmiastowego zablokowania konta Użytkownika.
 6. Od każdego Użytkownika biorącego udział w grze (Master Zone) pobierana jest opłata za udział w rozgrywce w wysokości 10% od zadeklarowanej kwoty.
 7. Użytkownik ponosi opłatę za możliwość wzięcia udziału w grze (First Zone) w kwocie każdorazowo wskazanej na stronie Serwisu. Administrator Serwisu g4mezone.com zobowiązuje się każdemu Użytkownikowi, który w czasie odbywającej się gry, zatrzyma odliczający w grze czas, nie przekraczając wybranego wcześniej marginesu błędu, wypłacić zadeklarowaną przez Użytkownika kwotę pomnożoną o wybraną wcześniej wartość (2/5/50).

ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Korzystanie z Serwisu internetowego oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Serwisie.
 2. Korzystanie z Serwisu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu
  2. dostęp do poczty elektronicznej;
  3. najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script.
 3. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich
  2. niewykorzystywania jakichkolwiek potencjalnych błędów w Serwisie
  3. korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności, poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń
  4. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego
  5. korzystania z Serwisu internetowego w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu
 4. Jedynie Użytkownicy, którzy ukończyli 18 rok życia mogą korzystać z Serwisu.
 5. W razie wykrycia przez Użytkownika błędu w działaniu Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia tego do Administratora

REKLAMACJE

 1. Wszystkie reklamacje i roszczenia związane z niewłaściwym działaniem Usługi należy zgłaszać niezwłocznie do supportu na naszej stronie najpóźniej do siedmiu dni roboczych od momentu zaistnienia usterki.
 2. Reklamacje i roszczenia zgłoszone po tym terminie, nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacje można kierować na maila kontakt@g4mezone.com
 4. Czas oczekiwania na rozpatrzenie przez Support poprawnie wysłanej Reklamacji wynosi do 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.
 5. W przypadkach szczególnych Serwis zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji maksymalnie do 30 dni roboczych, po uprzednim poinformowaniu Użytkownika o zaistnieniu takiej konieczności.
 6. Uznanie zasadności reklamacji Użytkownika skutkuje zadośćuczynieniem w postaci przywrócenia środków na Serwisie o równowartości złożonego zamówienia.
 7. Użytkownik nie może ubiegać się o inną formę zadośćuczynienia niż dostępne w Serwisie Usługi, co oznacza, że nie przysługuje mu z tytułu Reklamacji odszkodowanie, ani zwrot należności.
 8.  W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Użytkownika Administrator nie ponosi odpowiedzialności wyższej niż równowartość doładowanych środków.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez podania przyczyny. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Serwisie.